Menu Zamknij

Obowiązek Informacyjny


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych- (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000),  ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. 2014 poz. 243, z późń. zm.)
Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników oraz usługobiorców, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod marką Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny, wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, z siedzibą przy ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze, NIP: 9372464953, REGON:240716557, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.hollywoodzka.pl, jest Arkadiusz Kwaśny prowadzący działalność gospodarczą pod wyżej wskazaną działalnością gospodarczą, zwany w dalszej części Administratorem, lub Hollywoodzka.
Dane kontaktowe
Jako Administrator Hollywoodzka nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Hollywoodzka oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych użytkownik może kontaktować się pod adresem email: szkola@hoollywoodzka.pl lub pisemnie Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny, ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze z dopiskiem „Dane osobowe”.
Zakres przetwarzania danych osobowych
imię, nazwisko, adres korespondencyjny (zamieszkania/siedziby/dostawy),adres e-mail,numer telefonu, numer rachunku bankowego,informacje o płatnościach i zadłużeniu,IP komputera
Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna 
realizacja umów zawartych z Administratorem – wykonanie umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy zmierzających do jej zawarcia –  podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
w odniesieniu do danych osobowych w postaci adres IP użytkownika, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego www.hollywoodzka.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku wizyt użytkownika ww. serwisie – podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit a w związku z art. 22 rozporządzenia RODO,
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej  podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
weryfikacji wiarygodności płatniczej – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z tym rozszerzanie rynku zbytu oferowanych usług – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych –  art. 6 ust. 1 lit f RODO,
nawiązania kontaktu z użytkownikiem: dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z użytkownikiem, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Hollywoodzkiej  w tym serwisu internetowego www.hollywoodzka.pl, np. sprzedaży produktów, przygotowania wyceny produktów – podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit b i  f RODO, 
rejestracji i użytkowania konta internetowego przez użytkownika w serwisie internetowym www.hollywoodzka.pl, w celach możliwości nabycia usług za pośrednictwem www.hollywoodzka.pl, możliwości składania reklamacji, możliwości otrzymywania informacji handlowych i reklamacyjnych, rejestracji i katalogowania dokonywanych transakcji, możliwości otrzymywania dokumentów księgowych poświadczających nabycie usług, a także modyfikacji danych osobowych zarejestrowanych na ww. koncie – podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. a i b RODO
Czas przechowywania Twoich danych osobowych
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązków archiwizacyjnych, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z norm prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia uzyskania zgody na przetwarzanie, lub wykonania pierwszej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych danego użytkownika. Po upływie ww. terminów dane osobowe użytkownika będą usuwane lub poddawane anonimizacji – tj. nieodwracalnemu procesowi szyfrowania danych osobowych, niepozwalającemu w żaden sposób na zidentyfikowanie osoby, której dane osobowe dotyczyły.  
Odbiorcy Twoich danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym takie dane na zlecenie Administratora, w tym podmiotom zapewniającym Hollywoodzkiej wsparcie IT, partnerom handlowym Administratora, firmom świadczącym usługi doradcze m.in. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu windykacji należności, agencjom marketingowym w celu prowadzenia w imieniu Hollywoodzkiej kampanii reklamowych i promocyjnych, przy czym takie podmioty posiadają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie umowy z Hollywoodzką, w zakresie wyłącznie określonym taką umową (tzw. umowa powierzenia). 
Prawa osoby, które dane osobowe dotyczą
Użytkownik :ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W szczególności przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także w celach analitycznych,w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, posiada prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje mu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma on od  Hollywoodzkiej swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych,posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Może to zrobić na adres Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze, lub na adres e-mail: szkola@hollywoodzka.pl albo też do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
Źródło pochodzenia danych osobowych
informacja pozyskana bezpośrednio od użytkownika np. przy zawieraniu umowy na wykonanie  usług przez Hollywoodzka,Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, formularze kontaktowe znajdujące się na www.hollywoodzka.pl),partnerzy handlowi Administratora, 
Przekazywanie danych poza EOG
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przekazywane poza EOG. W związku z podjętą przez Hollywoodzka współpracą z podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA. Komisja Europejska w dniu 12 lipca 2016 r. przyjęła decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), która umożliwia przekazywanie danych osobowych obywateli UE, zapewniając przy tym odpowiedni standard bezpieczeństwa ww. procedurom.