Menu Zamknij

OŚWIADCZENIE

W związku z licznie pojawiającymi się, w sferze publicznej oraz prywatnej, nieprawdziwymi informacjami oraz insynuacjami o moich relacjach zawodowych z Panią Sabina B., byłą nauczycielką oraz managerką Szkoły Hollywoodzkiej w Bielsku-Białej oraz Cieszynie, podjęłam decyzję celem wyjaśnienia, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i powstrzymać dalszą eskalację nieuzasadnionej niczym spirali ataków na moją osobę oraz moją działalność, za pośrednictwem Social mediów, kilku aspektów sprawy, która została przez ww. osobę wywołana, przez którą do dnia dzisiejszego jestem pomawiana, i naruszane są moje dobra osobiste.

Działając w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, w postaci Szkoły Hollywoodzkiej w Bielsku-Białej i Cieszynie (wcześniej prowadzonej przeze mnie pod nazwą Szkoły Śpiewu IMR w Bielsku-Białej oraz w Cieszynie), zawsze kierowałam się uczciwością, poszanowaniem godności innych osób, profesjonalizmem oraz wysoką kulturą osobistą,zarówno wobec moich Uczniów, Rodziców, a także Współpracowników.

Moja firma i osoby, które ze mną tworzyły, i tworzą moją Szkołę znane są w środowisku muzycznym i teatralnym, jako osoby bardzo pracowite, sumienne, dbające o relacje międzyludzkie oraz wizerunek a przede wszystkim stawiające na pierwszym miejscu dobro dzieci,które mamy przyjemność kształtować muzycznie. W dotychczasowej karierze zawodowej nie zdarzyły mi się żadne sytuacje konfliktowe, które mogłyby doprowadzić do jakichkolwiek niesnasek, czy nieprzyjemności, a tym bardziej prowadzić do niczym nieuzasadnionych przejawów wrogości wobec mojej osoby.

Wobec powyższego pragnę wyjaśnić zaistniałą sytuację z Panią Sabiną B., tak aby wyjaśnić mój punkt widzenia w sprawie oraz stawić opór pojawiającym się co i rusz plotkom na temat rzekomego konfliktu.

Pani Sabina B. podjęła ze mną współpracę w 2018 r. w ramach prowadzonej przeze mnie Szkoły Hollywoodzkiej, jako nauczycielka śpiewu. Powierzając jej dodatkowo stanowisko managera szkoły została przeze mnie obdarzona szczególnym zaufaniem, bowiem otrzymała ode mnie dostęp do wszelkich informacji poufnych związanych z prowadzonym przeze mnie biznesem.
Pani Sabina B. pełniąc rolę managera Szkoły Hollywoodzkiej posiadała nie tylko informację, jak funkcjonuje moja szkoła, lecz i uzyskała dostęp do informacji o pełnych danych finansowych, danych klientów oraz współpracowników, a także o planach i zamierzeniach rozwojowych,jakie zostały stworzone dla mojej Szkoły.
Do Jej zadań należało m.in. prowadzenie zajęć muzycznych – lekcji nauki śpiewu,koordynowanie zajęć innych nauczyli, organizowanie koncertów, prowadzenie rozliczeń finansowych, a także współtworzenie wizerunku szkoły w miejscach publicznych np. Social Media, obsługi zapytań klientów związanych z zajęciami prowadzonymi w ramach Szkoły Hollywoodzkiej.
Zgodnie z moim odczuciem, nasza współpraca układała się nam bardzo dobrze, niestety 26 grudnia 2018 r. niespodziewanie Pani Sabina B. zakończyła ze mną współpracę, a jak się później okazało, 8 uczniów prowadzonych przez nią w ramach zajęć wokalnych w mojej szkole, zaprzestało nagle ze mną współpracy i przeniosło się na lekcje śpiewu do nowo utworzonej przez Panią Sabinę B. szkoły śpiewu.

Mimo faktu, iż informacje, jakie uzyskałam na temat tych wydarzeń, które jednoznacznie wskazywały, iż Pani Sabina B. naruszyła swoim zachowaniem znamiona art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993, nr 47, poz. 211), nie podjęłam czynności prawnych zmierzających do naprawienia wyrządzonych mi szkód.
Uznałam bowiem, że powierzanie tej sprawy prawnikom nie będzie w żaden sposób służyło dobru naszej szkoły, a szczególnie dzieciom i ich rodzicom, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, a także samej Pani Sabinie B., a sprawy konfliktowe winno rozwiązywać się polubownie. Miałam nadzieję, iż historia mojej współpracy z Panią Sabiną B. na tym etapie zakończy się definitywnie. Niestety okazało się to złudną nadzieją.

W styczniu 2019 r. postanowiłam, zgodnie już z wcześniejszymi zamierzeniami i planami, zmienić miejsce położenia mojej sali śpiewu w Cieszynie. Podjęłam w tej sprawie szereg czynności prawnych oraz faktycznych, które doprowadziły do podpisania 15 marca 2019 r. odpowiedniej umowy i wcielenie w życie planu dla dalszego rozwoju szkoły Hollywoodzkiej w Cieszynie. Niestety zostałam, pomimo braku jakichkolwiek podstaw, pomówiona o „podebranie” miejsca działalności Pani Sabinie B.. Prawda jednak jest taka, że to Pani Sabina B. po uzyskaniu informacji o moich zamierzeniach biznesowych próbowała podnająć lokal w tym samym budynku, już po podjęciu przeze mnie czynności prawnych w tym aspekcie. Pani Sabina B. na nagraniu video FB dotyczącym nowej lokalizacji swojej szkoły poinformowała swoich odbiorców:

“(…) Tablica póki co nie zawiśnie ponieważ coś was czeka. W przyszłym tygodniu będzie wielka niespodzianka, dla niektórych nie będzie to niespodzianka. Na pewno nie będzie miła. My już nie możemy się doczekać tej fantastycznej informacji (…)”.

Sabina B.

Nie rozumiem takiego sposobu działania i prowadzenia biznesu. Niestety w sposób złośliwy Pani Sabina B. zdecydowała się na wynajem lokalu w tym samym miejscu, gdzie wcześniej podpisałam umowę na wynajem. Utwierdziła przy tym Agenta nieruchomości, iż Jej działalność, wbrew jakiejkolwiek logice, nie będzie stanowiła konkurencji wobec mojej szkoły. Jest to do dzisiaj dla mnie niezrozumiałe zachowanie. Uważam bowiem, że jest na tyle przestrzeni zawodowej w Cieszynie i okolicach dla mnie samej oraz dla Pani Sabiny, iż nie ma potrzeby podejmowania przez ww. osobę działań naruszających zdrowe i konkurencyjne zasady, a przede wszystkim uczciwe działania.

Pani Sabina B. podkreśla w wielu swoich postach oraz filmach , że współpraca z moją osobą doprowadziła do pogorszenia Jej stanu psychicznego z powodu stresu i trudnych warunków pracy, jakich rzekomo miała doświadczać w czasie trwania naszej wspólnych relacji zawodowych. Pragnę jednak nadmienić, iż w listopadzie 2018 r. to Pani Sabina B. przeżywała prywatny kryzys, z którego zresztą zwierzała się uczniom mojej Szkoły.
Zapewne ten trudny czas wpłynął na nią tak dalece negatywnie iż w sposób nieracjonalny odbierała otaczającą Ją rzeczywistość.
Niestety w chwili obecnej podejmowane przez Panią Sabinę B. działania mają na celu zdyskredytowanie mojej osoby oraz mojej działalności zawodowej.
Eskalacja negatywnych zachowań i informacje, jakie co i rusz spływają do mnie, w tym również tworzone posty za pośrednictwem Social Media przez samą Panią Sabinę B., a także wiadomości, które są przesyłane przez nieznane mi osoby na moją skrzynkę e-mailową i Messenger oraz podszepty niektórych osób z środowiska muzycznego, sprawiły, iż nie mogę dalej nie reagować na szykowanie mojej osoby oraz mojego biznes.
Pragnę jasno i wyraźnie zaznaczyć, iż dalsze próby naruszania moich dóbr osobistych ze strony samej Pani Sabiny, jak i jej popleczników znajdą swój finał przed organami postępowania cywilnego oraz karnego.

Zgodnie bowiem z art. 47 Konstytucji RP – Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Zgodnie z § 1 art. 212 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie, lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Będę weryfikowała wpisy na swój temat i dawała opór kłamstwom i insynuacjom, które będą pojawiały się na temat prowadzonej przeze mnie działalności. Szanuję swobodę wypowiedzi, o ile mieści się ona w granicach prawa. Nie będę jednak przyzwalać na zachowanie prezentowane przez samą Panią Sabinę i część osób, które w formie publicznej w obraźliwy sposób będą urągać mojemu dobremu imieniu. Jeżeli w dalszym ciągu będą podejmowane czynności wypełniające znamiona nieuczciwej konkurencji, zmuszona zostanę do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. Każde zniesławienie będzie skutkowało podjęciem adekwatnych środków ochrony prawnej.

Założycielka, trenerka Szkół Hollywoodzkich
Kasia Zaręba