Menu Zamknij

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny działający pod adresem www.hollywoodzka.pl jest prowadzony przez: Arkadiusza Kwaśnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny z siedzibą przy ul. Średnio 69, 43-384 Jaworze,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 9372464953, REGON:240716557 zwanego w dalszej części regulaminu Sprzedawcą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień lekcji muzycznych w naszym sklepie, dostępnych w sklepie internetowym na stronie www.hoolywoodzka.pl na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sklep  internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie nazwy handlowe zamieszczone pod adresem strony internetowej Sklepu, w tym nazwy towaru, producenta i ich Logo stanowią własność ich właścicieli i użytkowane są wyłącznie do identyfikacji. Nazwy i Logo, o których wyżej mowa mogą być nazwami zastrzeżonymi.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
 • adres poczty elektronicznej : szkola@hollywoodzka.pl
 • telefon: 727577265
 • poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w na stronach Sklepu

 II. OKREŚLENIA UŻYTE W REGULAMINIE

 1. SPRZEDAWCA – właściciel Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny z siedzibą przy ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze, wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP: 9372464953, REGON: 240716557, będącego sprzedawcą, który jest jednocześnie Usługodawcą.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jednocześnie może być Klient. 
 3. KLIENT – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 18 rok życia, przy czym w razie nieposiadania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda na dokonanie czynności przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają pełną zdolność do czynności prawnych, a także Usługobiorca, zawierająca lub mająca zamiar zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnej i/lub ukończyła co najmniej 18 rok życia, przy czym w razie nieposiadania przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda na dokonanie czynności przez jej przedstawiciela ustawowego, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę. Usługobiorcą może być również Konsument, tj. osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnej, która korzysta wyłącznie z usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu ww. serwisu internetowego. 
 5. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.); 
 6. ZAJĘCIA MUZYCZNE–  usługi prezentowane na stronach Sklepu.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zajęć muzycznych zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem ww. Sklepu Sprzedawcy. 
 8. SKLEP – Sklep internetowy (narzędzie e-biznesu, które służy do sprzedaży towarów lub usług  za pośrednictwem Internetu) prowadzony przez Sprzedawcę, w języku polskim, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących na terenie państwa, będącego siedzibą Sprzedawcy. 
 9. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. ZAMÓWIENIE (koszyk) – oświadczenie woli Klienta, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zajęć muzycznych.
 11. KONTO – zbiór zasobów i uprawnień oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 12. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta konta poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w Sklepie internetowym Sprzedawcy.
 13. REGULAMIN – spis norm związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego www.hollywoodzka.pl oraz sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 14. COOKIES – pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zachowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera lub innym elektronicznym urządzeniu końcowym Usługobiorcy.

    III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca będący jednocześnie Usługodawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego www.hollywoodzka.pl umożliwia Usługobiorcy, korzystanie z następujących bezpłatnych usług:
 • przeglądanie informacji umieszczonych w Sklepie internetowym, 
 • zawieranie umów sprzedaży lekcji muzycznych,
 • prowadzenia konta w Sklepie.
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w sklepie przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na jego adres siedziby oświadczenie o żądaniu usunięcia konta. Prowadzenie konta jest dostępne po dokonaniu rejestracji, tj. poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią regulaminu, polityką prywatności oraz po podaniu swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w sklepie zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Usługobiorcą na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej sklepu. 
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym i niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług elektronicznych, jeżeli Usługobiorca narusza niniejszy regulamin. Oświadczenie o rozwiązaniu może zostać przesłane Usługobiorcy na podany przez niego adres e-mailowy lub na adres korespondencyjny.  
 5. Rejestracja jest obowiązkowym warunkiem do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie. Rejestracja jest czynnością jednorazową, przy każdym kolejnym zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem) i hasłem ustalonym przez niego indywidualnie w formularzu rejestracyjnym. Login i hasło stanowią dane poufne i nie mogą być udostępniane przez Sprzedawcę innej osobie lub instytucji, chyba że przepisy prawa tego wymagają. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU SPRZEDAWCY

 1. Klient/Usługobiorca może korzystać ze Sklepu wówczas, gdy jego system teleinformatyczny spełnia minimalne wymagania techniczne: komputer lub tablet albo komórka posiadają dostęp do Internetu i poczty elektronicznej, a przeglądarka internetowa to Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Safari w wersji 9.00 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej oraz Klient ma włączone w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 2. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy: „loginu” oraz „hasła”.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Usługi oferowane przez Sklep są wolne od wad prawnych i są legalnie wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i UE. 
 6. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym Sprzedawcy jest zapoznanie się z Regulaminem  i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
 7. Informacje zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umów sprzedaży.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy:
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.nr 144, poz. 1204, z późń. zm),
 • ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883),
 • ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016, poz. 666,1333),
 • ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823), 
 • ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późń. zm),
 • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014,poz. 827, z 2015 r. poz. 1854),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2008/22/WE.
 1. Klient/Usługobiorca jest zobligowany do poszanowania prawa, w tym nierozsyłania lub/i umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), a także niedostarczania i nieprzekazywania treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

V.  ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient może składać zamówienie poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówienia (koszyk) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia ma obowiązek rejestracji konta w Sklepie.
 3. Ceny zajęć muzycznych podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych (PLN) uwzględniającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT, itp.  Sklep internetowy nie ponosi kosztów opłaty celnej. W przypadku Zamówienia dostawy do miejsca docelowego, leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Klient musi wziąć pod uwagę opłaty celne. Wszystkie sprawy związane z opłatami celnymi leżą po stronie Kupującego. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat Klient może znaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC).  

Aktualne  stawki należnych opłat są dostępne pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl  

Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena towaru jest obowiązującą i wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen  w Sklepie dla tych samych lub innych towarów. 

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu, w tym ich charakterystykę, parametry techniczne i użytkowe, ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty kupna określonych zajęć muzycznych na podstawie danych podanych przy ich opisie. 
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient musi złożyć uprzednio zamówienie poprzez formularz zamówienia (koszyk) lub w inny sposób wskazany mu przez Sprzedawcę. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać następujące dane:
 • charakterystyka przedmiotu zamówienia,
 • cena jednostkowa (z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz cenę brutto) oraz łącznej ceny zamówienia Klienta, koszt dostawy,
 • wybraną metodę płatności,
 • sposób kontaktu ze Sprzedawcą,
 • czas realizacji zamówienia,
 • dane kontaktowe Klienta, w tym dane miejsca dostawy,
 • dane do faktury/ paragonu.
 1. Po otrzymaniu od Klienta zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić jego otrzymanie i określić, czy zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia, zawiadomić o tym Klienta-Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zamówienie przekazane do realizacji związuje Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich danych zawartych w zamówieniu,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o prawie do odstąpienia od umowy ( dotyczy Konsumentów),
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 • regulamin Sklepu.
 1. Z chwila otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie do realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 2. UWAGA:  Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako Przedsiębiorca.
 3. Dowodem zakupu  zajęć muzycznych przez Klienta będzie dołączona do przesyłki faktura VAT lub paragon.

VI.  DOSTAWA TOWARU I JEGO KOSZT

 1. Lekcje muzyczne zakupione  w Sklepie internetowym www.hollywoodzka.pl świadczoną są na rzecz klienta pod adresem wskazanym na potwierdzeniu zamówienia jest do Klienta – potwierdzenie e-mail. 

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma prawo wybrać sposób zapłaty z następujących metod płatności: 
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę powiadomienia z systemu agenta rozliczeniowego, o dokonaniu płatności przez klienta – płatnością w systemie przelewy 24 (płatność pobierana jest w chwili dokonania przelewu)- operatorem jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul. Kanclerskiej 15, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 4.5000,.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779 236 98 87.
 1. Klient jest zobligowany do dokonania zapłaty ceny z tytułu zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionej przez niego usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

VIII.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie do 14 dni od dnia, w którym na  rzecz Klienta – Konsumenta została wykonana usługa, bądź miała zostać wykonana. 
 2. Klient – Konsument ma prawo sfomułować oświadczenie samodzielnie w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystać z formularza, który zostaje doręczony Klientowi – Konsumentowi wraz z przesyłką e-mailową zawierającą zamówioną przez niego usługę. Może również taki formularz pobrać ze strony internetowej Sklepu www.hollywoodzka.pl Pismo o odstąpieniu może zostać przesłane na pocztę elektroniczna Sprzedawcy, pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ……
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta – Konsumenta od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi – Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o podjętej przez Klienta – Konsumenta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient – Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient- Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Rachunek bankowy Klienta – Konsumenta dla potrzeb zapłaty powyższych kwot powinien zostać przez niego określony w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przesłany przez Klienta – Konsumenta osobno pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklepu tj. szkola@hollywoodzka.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient, będący jednocześnie Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi – Konsumentowi w wypadku umowy sprzedaży:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Klienta – Konsumenta lub służąca do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otworzeniu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otworzone po dostarczeniu.

IX. REKLAMACJA  

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna dzieła, czyli zakupionej usługi zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia świadczenia usługi Klientowi. 
 2. Roszczenie o usunięcie wady lub świadczenie usługi wolnej od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 1 działu IX Reklamacji niniejszego regulaminu.
 3. W terminach określonych w pkt 2 działu IX Reklamacje, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanej usługi. Jeżeli Klient żądał wykonania usługi na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu usunięcia wady.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien przesłać informację z opisem wykonania wadliwie usługi. W celu rozpatrzenia reklamacji, można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkola@hollywoodzka.pl lub pisemnie na adres: Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny, ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze. W zawiadomieniu należy podać jak najwięcej informacji identyfikujących wadę/wady a także dane kontaktowe dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie przez Sprzedawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego powiadomienia Klienta o powstałej wadzie/wadach. 
 2. W przypadku gdy reklamującym jest Klient – Konsument – nierozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie. 
 3. Klient – Konsument ma prawo wyboru sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów przez Internet. Może skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów: 
 • poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR  http://ec.europa.eu/consumers/odr (podstawa prawna – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2008/22/WE), 
 • poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawartej umowy ze Sprzedawcą przez stały  polubowny sąd konsumencki- http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 lub na www.polubowne.uokik.gov.pl
 • poprzez skorzystanie w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 • właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl

X. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Usługobiorca ma prawo zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych realizowanych przez Sprzedawcę. 
 2. Usługobiorca może składać reklamację na adres poczty elektronicznej szkola@hollywoodzka.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy tj. Hollywoodzka Arkadiusz Kwaśny, ul. Średnia 69, 43-384 Jaworze. 
 3. W reklamacji należy podać dane Usługobiorcy oraz jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości reklamowanej usługi elektronicznej. 
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w reklamacji. 
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana do Usługobiorcy na podany adres poczty elektronicznej przez Usługobiorcę lub wskazany przez niego inny adres korespondencyjny. 
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • korzystanie ze świadczenia usług przez Usługobiorcę lub inne osoby posługujące się kontem Usługobiorcy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • szkody powstałe z winy osób trzecich lub siły wyższej, w szczególności: w wyniku awarii prądu, sieci telekomunikacyjnych lub czasowej albo stałej niedostępności określonych usług telekomunikacyjnych, 
 • za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem serwisu Sprzedawcy, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 • podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji, w szczególności dotyczących zamieszczanych ogłoszeń.
 • udostępnienie danych Usługobiorców uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, jeżeli do udostępnienia tych danych Sprzedawcy został zobligowany prawem.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta, wobec Usługobiorców w sytuacji naruszenia przez nich niniejszego Regulaminu.

XI.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.hollywoodzka.pl korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Hollywoodzka Arkadiusza Kwaśnego,  wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEDIG, NIP:9372464953, REGON: 240716557, z siedzibą w Jaworzu 43-384 przy ul. Średniej 69 Wykorzystywanie jakiekolwiek treści zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu, bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługujące Sprzedającemu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep www.hollywoodzka.pl są zgodne z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie UE. 
 2. W razie braku uregulowania w niniejszym regulaminie lub jego niezgodności z przepisami prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz UE. 
 3. Mając na uwadze dobro Klienta – Konsumenta, Sprzedawca dołoży wszelkich starań do polubownego załatwienia sporów. Klient – Konsument ma prawo wyboru sposobu rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą. Może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem- Konsumentem jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
 4. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 5. Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Usługobiorcy/Klientowi za pośrednictwem strony internetowej przed zawarciem Umowy, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 6. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/.